7 september 2024

Privacyverklaring Waadhoeke Fietstocht

Stichting Waadhoeke Fietstocht is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. In deze Privacyverklaring geeft Stichting Waadhoeke Fietstocht heldere en
transparante informatie over hoe zij omgaat met persoonsgegevens. Stichting Waadhoeke Fietstocht doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De handelswijze van Stichting Waadhoeke Fietstocht is in overeenstemming met de huidige privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens
Stichting Waadhoeke Fietstocht heeft als doel het organiseren van een fietstocht in de gemeente Waadhoeke. Hieronder vallen alle activiteiten in de breedste zin des woords. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:

1. Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
2. Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verwerking persoonsgegevens
Stichting Waadhoeke Fietstocht kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u deze gegevens hebt
achtergelaten op de website www.waadhoekefietstocht.nl of uw interesse kenbaar heeft gemaakt via sociale
media.
• Uw voor- en achternaam;
• Uw adresgegevens;
• Uw telefoonnummer;
• Uw geslacht;
• Uw e-mailadres;
• Uw betalingsgegevens;
• Uw IP-adres.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Stichting Waadhoeke Fietstocht zal ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Uw persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt. Uw persoonsgegevens worden door Stichting Waadhoeke Fietstocht verwerkt ter promotie van het evenement, u van informatie te voorzien bij uw aanmelding en het verwerken van uw aanmelding. Uw persoonsgegevens kunnen tevens worden gebruikt om de diensten van Stichting Waadhoeke Fietstocht te verbeteren en om de relatie met de klant te beheren.

Marketingactiviteiten
Stichting Waadhoeke Fietstocht houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van haar website bezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren met bestaande klanten over nieuwe producten, diensten of functies van Stichting Waadhoeke Fietstocht.

Bewaartermijn
Stichting Waadhoeke Fietstocht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens zullen in ieder geval niet langer dan 2 jaar worden bewaard. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Minderjarigen
Stichting Waadhoeke Fietstocht verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Stichting Waadhoeke Fietstocht kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 17 jaar is. Stichting Waadhoeke Fietstocht raadt ouders, verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er geen gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Beveiliging
Stichting Waadhoeke Fietstocht gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze persoonsgegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt Stichting Waadhoeke Fietstocht voor passende beveiliging van persoonsgegevens, zowel op de website als bij de opslag van de persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden bewaard in een elektronisch boekhoudprogramma.

Stichting Waadhoeke Fietstocht beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons.

Derden
In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van verwerking van persoonsgegevens, maakt Stichting Waadhoeke Fietstocht afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet.

Stichting Waadhoeke Fietstocht verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van het evenement met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Rechten van betrokkenen
Stichting Waadhoeke Fietstocht honoreert alle rechten van betrokkenen zoals bepaald in de AVG.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@waadhoekefietstocht.nl. Stichting Waadhoeke Fietstocht zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren
voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Aanpassen Privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor onze Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website www.waadhoekefietstocht.nl worden gepubliceerd.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct
contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens,
de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Contactgegevens
Stichting Waadhoeke Fietstocht
Stranljip 32, 9035 DK Dronryp
KvK-nummer: 81647190
info@waadhoekefietstocht.nl
www.waadhoekefietstocht.nl